Kontakt os

  Hovedkontor:

  GF Forsikring a/s

  Jernbanevej 65

  5210 Odense NV

  Åbningstider

  Telefon: 70 13 80 80

  Telefax: 72 24 45 01

  E-mail: gf@gfforsikring.dk


  Mandag - fredag: kl. 8.30 - 16.00

  Ring mig op

  Har du spørgsmål, så udfyld nedenstående, og du vil blive ringet op hurtigst muligt.

  Hvis du er ansat indenfor et fag eller firrma på listen, kan du vælge denne. Hvis ikke du vælger en firma/fagklub. Vil du blive kontaktet af vores regionale forsikringsklub udfra dit postnummer..
  Information om samtykke

  Generel information om samtykke

  GF Forsikring er et anderledes forsikringsselskab, der består af en række selvstændige forsikringsklubber og et hovedkontor, der også er en selvstændig enhed. Det kan internt i GF Forsikring være nødvendigt at udveksle oplysninger om dig, for at vi kan betjene dig og yde dig optimal sagsbehandling. Ifølge Persondataloven og Lov om finansiel virksomhed er en underskrift på samtykkeerklæringen frivillig, men en forudsætning for, at vi i tilstrækkelig omfang kan yde dig den nødvendige rådgivning og vejledning.

  Vil du vide mere? 
  Er du i tvivl om, hvordan du gør – eller vil du blot vide mere om samtykkeerklæringen? Vi har samlet en række spørgsmål og svar, som gerne skulle hjælpe dig godt på vej.

  Er du interesseret i at læse retningslinjerne for samtykkeerklæringen, skal du klikke her: Retningslinjer for samtykke 
  Spørgsmål og svar

  GF Forsikring er et anderledes forsikringsselskab, der består af en række selvstændige forsikringsklubber og et hovedkontor, der også er en selvstændig enhed. Det kan internt i GF Forsikring være nødvendigt at udveksle oplysninger om dig, for at vi kan betjene dig og yde dig optimal sagsbehandling. Ifølge Persondataloven og Lov om finansiel virksomhed er en underskrift på samtykkeerklæringen frivillig, men en forudsætning for, at vi i tilstrækkelig omfang kan yde dig den nødvendige rådgivning og vejledning.

  Med dit samtykke giver du tilladelse til, at vi internt i GF Forsikring må udveksle oplysninger om dig - fx navn, køn, adresse, stilling, cpr-nr. og oplysninger om eventuelle skader.

  Oplysningerne om dig må kun gives videre internt i GF. Det kan være fra en GF-forsikringsklub til en anden GF-forsikringsklub - eller mellem GF Forsikring A/S og en GF-forsikringsklub. Fx:

  • hvis du henvender dig i en anden GF-klub end din egen og vil have vejledning
  • hvis du henvender dig til din klub og skal have rådgivning, som kræver hjælp fra hovedkontoret
  • hvis vi forbedrer produkter, som har relevans for dig, kan vi kontakte dig direkte.

  Vi udveksler kun dine personlige data, når de er nødvendige for at kunne:

  • administrere
  • rådgive
  • behandle skader
  • vurdere din risikoprofil

  Ifølge Lov om finansiel virksomhed kan du til hver en tid kalde samtykket tilbage. Konsekvensen af en tilbagekaldelse bliver dog, at vi ikke vil kunne give dig den rigtige rådgivning og vejledning som kunde.

  Retningslinjer

  Retningslinjer

  GF Forsikring A/S' retningslinjer om indhentelse, registrering og videregivelse af kundeoplysninger - vedtaget og offentliggjort i medfør af § 122 i lov om finansiel virksomhed.

  GF er et forsikringsselskab, som sælger forsikringer gennem et antal forsikringsklubber eller lignende agenter. GF og agenterne foretager en samlet administration af de tegnede forsikringer.

  Til brug for denne administration indhentes der ved tegningen sædvanlige kundeoplysninger så som navn, køn, adresse, stilling, personnummer mv. i overensstemmelse med § 118 i lov om finansiel virksomhed og med den til enhver tid udstedte bekendtgørelse om sædvanlige kundeoplysninger.

  Efter tegningen indhentes der i nødvendigt omfang ligeledes oplysninger fra offentligt tilgængelige registre, fx fra Det centrale personregister, til opdatering af adresseoplysninger mv.

  Sædvanlige oplysninger om kundeforhold videregives til brug for varetagelse af administrative opgaver fra en klub/agent til GF Forsikring, fra GF Forsikring til en klub/agent og/eller fra en klub/agent til en klub/agent. I alle tilfælde sker videregivelsen kun i det omfang, der er nødvendigt til brug for varetagelse af den pågældende administrative opgave.

  Fortrolige oplysninger om rent private forhold (personfølsomme oplysninger) videregives kun fra GF til en klub/agent eller fra GF til en offentlig myndighed med kundens skriftlige samtykke.

  Oplysninger til offentlige myndigheder videregives ligeledes til offentlige myndigheder, i det omfang dette er påbudt i lovgivningen, f.eks. hvor noget sådant er påbudt i skattekontrolloven.

  Hvis kunden misligholder sine betalingsforpligtelser over for GF, har GF mulighed for at videregive oplysninger herom i nødvendigt omfang til kreditoplysningsbureauer, advarselsregistre mv. i henhold til de regler, der gælder herom.

  Kundens indsigt i de oplysninger, der er registreret hos GF
  GF’s kunde har i medfør af persondatalovens § 31 til enhver tid ret til at modtage oplysning om, hvilke oplysninger GF er i besiddelse af om kunden. Det samme gælder de oplysninger om kunden, der behandles via den klub/agent, hvor kunden er indtegnet.

  Henvendelse om indsigt rettes til:

  GF Forsikring
  Jernbanevej 65
  5210 Odense NV
  eller via e-mail til: gf@gf-forsikring.dk

  Hvis kunden konstaterer, at der er fejl i GF’s registreringer, kan kunden kræve, at fejlen rettes, både hos GF Forsikring A/S og – i det omfang registrering findes hos klubben/agenten – også hos denne.

  GF vil, såfremt en fejlregistrering konstateres, underrette den eller de relevante klubber/agenter og andre, hvortil der eventuelt er videregivet forkerte eller urigtige oplysninger.

  Klage over GF’s behandling af oplysninger
  Klage over GF’s eller en klubs/agents behandling af oplysninger om en kunde kan ske til:

  GF Forsikring
  Jernbanevej 65
  5210 Odense NV
  eller via e-mail til: gf@gf-forsikring.dk

  Der er – under iagttagelse af lovgivningens regler herom – ligeledes mulighed for at klage til:

  Datatilsynet 
  Borgergade 28, 5 
  1300 København K 
  Telefon 3319 3200 
  Fax 3319 3218 
  E-mail til dt@datatilsynet.dk

  Rådgivning
  Kun hvis kunden har givet sit samtykke til det, kan GF yde rådgivning til kunden. For kundeforhold, der er etableret fra og med den 1. januar 2002 (hvor en ændret lov herom trådte i kraft), skal et sådant samtykke opfylde bestemte formkrav, der findes i § 123 i lov om finansiel virksomhed.

  Med samtykke til rådgivning sikrer kunden sig, at GF på baggrund af et samlet overblik over kundens forsikringsforhold hos GF kan yde rådgivning om forsikringernes dækningsomfang mv., herunder et eventuelt behov for justering af dækningsomfanget, og at GF kan yde kunden den fornødne assistance i tilfælde af en skade. Rådgivning som nævnt kan ydes direkte fra GF Forsikring og/eller fra en vores klubber/agenter, alt efter hvad der er hensigtsmæssigt for den enkelte rådgivning.

  Samtykke til rådgivning kan til enhver tid begrænses eller tilbagekaldes ved henvendelse til GF.

  Afgivelse af samtykke - § 123, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed
  Samtykke til videregivelse, jf. ovenstående, kan gives på en blanket, der udleveres hos GF Forsikring eller hos en af vores klubber/agenter. 

  Når et samtykke er afgivet, skal GF ifølge § 123, stk. 3, på kundens anmodning oplyse kunden om, 1) hvilke typer af oplysninger der kan videregives med kundens samtykke, 2) til hvilke formål videregivelsen kan ske, og 3) hvem der kan modtage oplysning på baggrund af kundens samtykke.

  Når der afgives samtykke, skal GF oplyse kunden om muligheden for at få de netop nævnte oplysninger om samtykkets rækkevidde.

  Af den samtykkeblanket, som GF anvender, fremgår de nævnte oplysninger.

  Telefonisk indgåelse af forsikringsaftale - § 123, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed. 
  Hvis der indgås en forsikringsaftale på baggrund af en telefonisk henvendelse, skal GF senest 14 dage efter aftalens indgåelse skriftligt oplyse kunden om, 1) hvilke typer af oplysninger der videregives med kundens mundtlige samtykke, 2) til hvilke formål videregivelsen sker, samt 3) hvem der modtager oplysninger på baggrund af kundens mundtlige samtykke.