GF Forsikrings gebyrer, afgifter og bidrag

Lovbestemte gebyrer, afgifter og bidrag til staten.  
Alle forsikringsselskaber skal jf. lovgivning opkræve en række gebyrer, afgifter og bidrag:
 
Afgift på skadeforsikringer
Du skal betale en årlig afgift på 1,1% af prisen på dine skadesforsikringer.
 
Afgiften hedder Skadesforsikringsafgift.
 
Skadesforsikringsafgiften bliver opkrævet på alle skadeforsikringer undtagen lovpligtig ansvarsforsikring for biler og andre køretøjer og forsikring for lystfartøjer, hvor der allerede opkræves statsafgift.


Disse afgifter og bidrag er inkluderet i præmierne:
 • Statsafgift opkræves på bil-, knallert- og motorcykelforsikring. Statsafgiften fastsættes af staten og varierer fra forsikringstype til forsikringstype. Statsafgiften opkræves hver gang ved fornyelse af forsikringen.
 • Skadesforsikringsafgift. Alle skadesforsikringer opkræves en afgift på 1,1% af prisen, dog undtaget alle lovpligtige motoransvarsforsikringer.
 • Miljøbidrag på 84 kr. ved skrotning af biler opkræves på bilforsikringer. Miljøbidrag opkræves årligt.
 • Der opkræves miljøbidrag på 84 kr.pr. år på ansvarsdækningen på bilforsikringer. Miljøbidraget financierer den såkaldte skrotpræmie. 
 • Bidrag til Naturskaderådet på i alt 40 kr. pr. år for brandforsikringer og forsikringer med branddækning. Bidraget til stormflod indgår i en pulje, som i tilfælde af stormflod giver erstatning. Bidraget til stormfald indgår i en pulje, som i tilfælde af stormfald giver mulighed for tilskud til genopbygning af privat fredskov. Bidraget til Tørkedækning indgår i en pulje, som i visse tilfælde af tørke giver erstatning. I alle tilfælde er det Naturskaderådet, der afgør, om der kan udbetales erstatning. 
 • Garantifondsbidrag på 40 kr. pr. år. opkræves fra 2019 for en række forsikringer. De typiske er: Bil, motorcykel, knallert 45, indbo og husforsikring. 
 • Fra 2022 opkræves der ligeledes garantifondsbidrag op arbejdsskadeforsikringer. Bidraget udgør 30 kr. pr. år pr. fuldtidsforsikret. 
 • Bidragene går til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, der sikrer forsikringstagere og skadelidte, hvis et forsikringsselskab går konkurs.
 • Der opkræves arbejdsmiljøbidrag på arbejdsskadeforsikring. Bidraget i indeværende år udgør et tillæg på 1,9 % af opkrævede forsikringspræmie. Bidraget videresendes til staten og anvendes til gennemførsel af Arbejdsmiljørådets aktiviteter og indsatser for et bedre arbejdsmiljø.

GF_BetalingsService_claim_CMYK_2018

 

Øvrige gebyrer, som opkræves af os:
 • Opkrævnings- og administrationsgebyr på 45 kr. ved indbetalingskort. Gebyret dækker udgiften for at udstede og sende præmieopkrævning pr. post, håndtering af fejlindbetalinger samt håndtering af returforsendelser. Vælger du at betale elektronisk via Betalingsservice, opkræver vi intet gebyr. 
 • Hvis præmien ikke er rettidigt betalt, sender vi et rykkerbrev om manglende betaling. Vi sender om nødvendigt i alt to rykkerbreve, og hver af disse pålægges et gebyr på 100 kr.
 • Opkrævnings- og administrationsgebyr på 30 kr. for at udstede og sende opkrævet selvrisiko ved indbetalingskort.
 • I tilfælde af opsigelse med forkortet opsigelsesvarsel opkræver vi et gebyr. Gebyret varierer alt efter, hvilken forsikring der er tale om, og hvor længe forsikringen har været i kraft. Gebyrerne afspejler de omkostninger vi har ved salg og etablering af dine forsikringer (se oversigt).

Ring til os

+ 45 70 13 80 80

Vi sidder klar til at hjælpe dig!