Danmarks Frie Autocampere

 • Vejhjælpsordning
 • Rejseforsikring og overskudsdeling
 • Danmarks Frie AutoCampere – Vejhjælpsaftale

  Ordningen er en frivillig aftale med foreningen Danmarks Frie Autocampere om vejhjælp til foreningens medlemmer, og GF Sønderjylland. 

  SOS Dansk Autohjælp, herefter kaldet ”leverandøren” driver den døgnbemandede vagtcentral og udfører assistancerne i Danmark og varetager desuden kontakten til de udenlandske selskaber, der udfører assistancen i resten af Europa.

  Særdeles gode medlemspriser
  Vi tilbyder vejhjælpsordningen for autocampere og personbiler under 3.500 kg. (tilladt totalvægt) som enkeltstående
  abb. til kun 550.- kroner. Vejer bilen over 3.500 kg, men under 5.000 kg. (tilladt totalvægt) tilbyder vi enkeltstående abb. til kun 1050.- kroner.
  Tegnes der forsikringer (f. eks. camperen, andre biler, indbo, hus eller andre) bliver vejhjælpsordningen endnu billigere.

  Ved bestilling ringer man på 72 24 41 22 eller mailer til: dfac@gfforsikring.dk

  På kontoret i Haderslev er det primært Eva Bank-Rasmussen - 72 24 46 95 der tager sig af det administrative, men alle på kontoret kan hjælpe. 

  Betingelser for vejhjælpen er følgende:
  Medlemmer af Danmarks Frie AutoCampere, der har betalt kontingent, kan tegne vejhjælp.

  Har medlemmet ikke betalt eller er i restance på vejhjælpsordningen er der ingen dækning. Vejhjælpsabonnementet dækker dagen efter betalingsdatoen.
  Dækningsperioden er frem til 1. marts. Ved ophør af dækningen (f. eks. ved salg af bilen) ydes der ingen tilbagebetaling for en eventuel restperiode. Ved bilskifte kan ordningen overføres til den nye bil.

  Det er medlemmets ansvar at sikre sig GF Sønderjylland har fået det korrekte registreringsnummer på køretøjet, og skal således ved vognskifte give GF Sønderjylland besked på ændringen. GF Sønderjylland vil kvittere pr. mail for fremsendte ændringer. 

  Send en mail til dfac@gfforsikring.dk

  Abonnementet dækker ikke deltagelse i rally, motororienteringsløb, manøvreprøver eller lignende.


  Køretøjer under 5.000 kg. tilladt totalvægt
  Nedenstående betingelser gælder for aftalen.

  § 1 - Ordningens dækningsområde

  For køretøjer indtil 3.500 kg. tilladt totalvægt: Ordningen er gældende i Danmark, og i Europa. 
  For køretøjer mellem 3.500 kg. og 5.000 kg. tilladt totalvært: Ordningen er gældende i Danmark og i Europa, hvor dækningen i Europa dog er begrænset jævnfør § 3.

  § 2 - Ordningen omfatter
  Der ydes assistance ved driftsstop eller skade, som gør, at køretøjet ikke kan køre videre ved egen hjælp. Der ydes én assistance pr. driftstop eller skade

  § 3 – Bugsering i Danmark og Europa
  Hvis skaden eller driftstoppet sker i Danmark og køretøjet ikke kan repareres på stedet, transporteres det til egnet og sikret værksted/plads eller bopæl i samråd med sikrede.

  Hvis skaden eller driftstoppet sker i Europa uden for Danmarks grænser kontaktes ”Rødt kort” for kaskoforsikrede køretøjer indtil 3.500 kg. 

  For køretøjer mellem 3.500 og 5.000 kg. samt for køretøjer under 3.500 kg. tilladt totalvægt der ikke er kaskoforsikrede dækker vejhjælp i Europa udenfor Danmarks grænser kun transport op til 50 km., hvis køretøjet ikke kan repareres på stedet. Den samlede udgift for assistancen dækkes med indtil maksimalt 7.500.- kroner pr assistance.

  § 4 - Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning m.m.
  Leverandøren forsøger at hjælpe sikrede på stedet, hvis køretøjet ikke kan starte eller ikke kan køre videre. Er det ikke muligt, tilbydes transport til værksted i samråd med sikrede i henhold til § 3.

  Eventuelle udleverede reservedele samt brændstof betales kontant af sikrede.

  § 5 - Døroplukning, rudeskader og punktering
  Er bilnøglen låst inde i bilen, udføres døroplukning i det omfang oplukning af bildøren kan foretages forsvarligt, og uden at låsesmed skal tilkaldes. Såfremt låsesmed må tilkaldes, afholdes udgiften til låsesmed af medlemmet.

  Alternativt transporteres køretøjet i henhold til § 3. 

  Ved defekt forrude, der gør det uforsvarligt at køre videre, transporteres bilen i henhold til § 3. Ved øvrige defekte ruder foretages der så vidt muligt en rudeafdækning. 

  Ved punktering foretages så vidt muligt hjulskifte. Ved manglende reservehjul forbeholder leverandøren sig ret til at udføre en nødtætning. Dækkit (skum) vil ikke blive brugt, såfremt sikrede modsætter sig. Alternativt transporteres bilen i henhold til § 3. 

  § 6 - Bjærgning/fritrækning
  Hvis køretøjet holder i grøften eller sidder fast, ydes der bjærgning eller fritrækning. Om nødvendigt transporteres køretøjet herefter i henhold til § 3.

  § 7 - Akut opstået sygdom i Danmark
  Hvis føreren af det dækkede køretøj i Danmark bliver ramt af akut opstået sygdom eller kommer til skade under kørsel, således at føreren ikke selv kan fortsætte kørslen, yder leverandøren assistance. Leverandøren kan forlange, at en læge dokumenterer sygdommens opståen/aktualitet. Eventuelle udgifter til dokumentation afholdes af medlemmet.

  Assistancen omfatter hjemtransport af køretøjet til sikredes adresse eller transport i henhold til § 3. Hjemtransporten af køretøjet påbegyndes indenfor 24 timer efter anmodning herom.

  Videre tilbyder leverandøren at arrangere og afholde omkostningerne til transport af føreren, og eventuelle passagerer, der lovligt kan være i køretøjet, til nærmeste læge eller andet behandlingssted. Transporten er et servicetilbud, og kan ikke benyttes, hvis føreren har behov for akut redningstjeneste eller lægehjælp.

  Leverandøren kan afvise at arrangere transporten, såfremt leverandøren konkret vurderer, at sikrede i stedet har behov for akut redningstjeneste eller lægehjælp.

  § 7a
  Ved akut opstået sygdom eller tilskadekomst under kørsel i Europa uden for Danmarks grænser bliver køretøjet under 5000 kg. transporteret til nærmeste egnede sted. Betaling for parkering/ophold sker for ejers regning.   

  § 8 - Tyveri

  Ved tyveri af køretøj der medfører, at køretøjet, når det efterfølgende er blevet lokaliseret, ikke kan køre videre ved egen hjælp transporteres det i henhold til § 3.

  § 9 - Fortsættelse af rejse i Danmark
  Leverandøren sørger for at arrangere transport af fører og eventuelle passagerer, der lovligt kan være i sikredes køretøj, til et fælles bestemmelsessted i Danmark.

  Som udgangspunkt kan sikrede vælge mellem vidererejse til rejsens bestemmelsessted/bestemmelsessted for transporten, hjemadresse eller køretøjets bestemmelsessted ved bugsering. Andet bestemmelsessted kan vælges efter aftale med leverandøren. Omkostninger betales af sikrede. Ydelsen dækker ikke i udlandet. 

  § 10 Bro- og færgeudgifter, transport mellem landsdele, og maksimumsdækning.
  Hvis køretøjet transporteres af leverandøren mellem landsdele, og det medfører en færge- eller broafgift, afholder sikrede disse udgifter. Transport af køretøj mellem landsdele planlægges af leverandøren via samletransport og sker hurtigst muligt, dog maksimalt indenfor 48 timer.

  Maksimumdækning ved nedbrud i Europa uden for Danmark. 
  Erstatningen kan maksimalt udgøre 10.000 kr. indenfor en 12-måneders periode, og højst 7.500.- kr. pr. assistance.

  Kontakt:

  SOS Dansk Autohjælp kontaktes ved brug for assistance på 70 23 10 11

  GF Sønderjylland (tegning, betaling mm.) 74 52 47 79 dfac@gfforsikring.dk

  Gældende fra 1. juni 2022 og indtil eventuelle ændringer, som vil fremgå her på siden.
  Danmarks Frie Autocampere & GF Sønderjylland

  logo_normal_sort

  Danmarks Frie Autocampere 

  GF Sønderjylland


  Opdateret i juni 2022.
 • Fordele for medlemmer af Danmarks Frie AutoCampere, med forsikring i GF

  Du får overskuddet tilbage fra dine forsikringer. 
  Jo færre skader, du og de øvrige medlemmer af GF har, jo større overskud til dig. 
  Er der overskud, bliver din andel af overskuddet trukket fra i prisen på dine forsikringer ved hovedforfald. Hovedforfald er den dato, hvor dine forsikringer fornys for det næste år.

   

  Udvidet antal feriedage på rejseforsikringen

  Du har mulighed for at tilknytte en rejseforsikring til din indboforsikring. Hos GF er du som medlem af DFAC dækket på rejser op til 90 dage, uanset hvor mange gange om året du rejser og uden at betale ekstra for udvidelsen. 

   

  Bor du i autocamperen:

  Hvis du bor i autocamperen kan vi tilbyde en indbo og ansvarsforsikring. 
  Ring til os på 72244122 eller skriv til os på dfac@gfforsikring.dk 

  P.s. Vidste du at du på www.mitgf.dk kan finde dine aktuelle policer og betingelser.

   

  logo_normal_sort

   

  Opdateret, juni 2017