Konkurrencebetingelser

Generelt om konkurrencen
Konkurrencen afholdes af GF Forsikring. Konkurrencen løber fra den 8. december 2022 til og med den 31. december 2022. Du deltager i konkurrencen ved at udfylde formularen og bekræfte at du vil modtage vores nyhedsbrev. Læs betingelser for modtagelse af nyhedsbrev længere oppe. Du skal være bosat i Danmark og være fyldt 18 år for at deltage.

Vil du alligevel ikke tilmeldes nyhedsbrev, kan du takke nej når du modtager bekræftelsen fra os.

Præmie og vindere
Præmien er et gavekort til coop til en værdi á 1000 kr. Der er i alt 1 gavekort.
Vi trækker vinderen d. 2. januar. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter. Lodtrækningen foretages blandt alle, der har deltaget i konkurrencen ved at bekræfte sin tilmeldelse til nyhedsbrev. Vinderen vil blive kontaktet umiddelbart efter lodtrækningen via det oplyste telefonnummer. Hvis nummeret ikke virker, eller hvis vi ikke har kunnet komme i kontakt med vinderen i løbet af 1 arbejdsdag (24 timer), forbeholder vi os retten til at trække en ny. 

Præmien fremsendes til vinderen med posten.

Vindere af GF’s konkurrencer offentliggøres på vores hjemmeside. Vindernes navne bliver offentliggjort i takt med de bliver kontaktet om fredagen: www.gfforsikring.dk/kundeservice/konkurrencer


Konkurrencevilkår og betingelser
Du kan kun deltage én gang. Hvis du allerede er tilmeldt nyhedsbrev, kan du blot tilmelde dig igen for at deltage i konkurrencen. Bare rolig, du vil stadig kun modtage et nyhedsbrev fremover.

Ansatte i GF Forsikring og deres husstande kan ikke deltage i konkurrencen.

GF Forsikring tager forbehold for trykfejl eller fejl i forbindelse med præmieinformationer.

GF Forsikring indsamler dine personoplysninger til brug for lodtrækning, kontakt af vindere og opringning til et uforpligtende forsikringstjek.

 

Persondatapolitik og samtykke 

GF Forsikring a/s er dataansvarlig for de oplysninger, vi behandler om dig. Du kan læse om her, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Kategorier af registrerede

Vi indsamler og behandler personoplysninger om følgende personer:

 • Potentielle kunder samt tilbudsmodtagere
 • Forsikringstagere
 • Forsikrerede (husstandsmedlemmer eller ansatte)
 • Ejer/bruger af en forsikret genstand
 • Begunstigede
 • Skadelidte
 • Skadevoldere
 • Modparter/vidner
 • Repræsentanter/fuldmægtige/mæglere/kontaktpersoner

Behandling af personoplysninger i forbindelse med tilbudsgivning

Har du modtaget et tilbud på forsikringer, behandler vi de oplysninger om dig og din husstand eller virksomhed, der er nødvendige for at beregne et præcist tilbud til dig, herunder

 • Kontaktoplysninger, fx navn, adresse, mobilnummer og mailadresse
 • CPR-nummer (vi indhenter samtykke fra dig til at behandle dit CPR-nummer)
 • Oplysninger om den forsikrede genstand, fx oplysninger om din bil, dit hus, din familie
 • Risikooplysninger, fx oplysninger om tidligere skader

Vi kan ved tilbudsgivningen indsamle oplysninger om dig fra følgende offentlige registre

 • BBR-registreret – for at få nøjagtige oplysninger om din ejendom
 • Dansk Motor Register – for at få nøjagtige oplysninger om dit køretøj
 • CPR-registret – for at sikre, at dit navn og adresseoplysninger er korrekte
 • CVR-registret – for at sikre, at virksomhedens navn og adresseoplysninger er korrekte

Formål og retsgrundlag

Vi behandler oplysningerne i overensstemmelse med persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b), da formålet med behandlingen er at afdække, om der indgås en forsikringsaftale mellem dig og GF.

Opbevaring

Vi opbevarer tilbud til private i 6 måneder og tilbud til enkeltmandsvirksomheder i to år, hvis du ikke accepterer det. Derefter sletter eller pseudonymiserer vi det.

Visse tilbudsdata anvendes i pseudonymiseret form til langsigtede statistiske beregninger og deraf afledte analyser og kan opbevares i et særligt beskyttet analysemiljø i op til 20 år.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med indgåelse og administration af forsikringsaftaler

Nedenstående kategorier af oplysninger kan vi indsamle og behandle i forbindelse med dit kundeforhold:

 • CPR-nummer/CVR-nummer (vi indhenter samtykke fra dig til at behandle dit CPR-nummer)
 • Navn, adresse, tlf. nr., mailadresse
 • Køn og beskæftigelse
 • Klubtilhørsforhold
 • Oplysninger om den forsikrede genstand, fx oplysninger om din bil, dit hus, din familie
 • Oplysninger om dine forsikringsforhold og skader i andre forsikringsselskaber
 • Bankforbindelse og kontonummer
 • Oplysninger om dit samlede kundeforhold, fx betalingsforløb, skadehistorik/-frekvens, lønsomhed og kundeprofil
 • Tilknytning til vores samarbejdspartnere (hvis du tegner forsikring via en forening el.lign. hvor du opnår rabatter eller produktfordele)
 • Oplysning om skyldigt gebyr i DFIM (Dansk Forening for International Motorkøretøjsforening)
 • Optagelse af telefonsamtaler til uddannelsesbrug og dokumentationsformål (vi indhenter dit samtykke til at optage telefonsamtaler)

Vi kan indsamle oplysninger fra følgende kilder:

 • Forsikringstager
 • BBR-registreret – for at få nøjagtige oplysninger om din ejendom
 • Det Digitale Motorregister – for at få nøjagtige oplysninger om dit køretøj
 • CPR-registret – for at sikre, at dit navn og adresseoplysninger er korrekte
 • CVR-registret – for at sikre, at virksomhedens navn og adresseoplysninger er korrekte
 • DFIM (Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring)
 • Kreditoplysningsbureauer
 • Andre forsikringsselskaber (vi indhenter oplysninger om skadesforløb, anciennitet og opsigelsesårsager, hvilket sker med dit samtykke med henblik på at vurdere på hvilke vilkår, GF kan tegne forsikringen)
 • Samarbejdspartnere, som giver dig ret til rabat og særlige fordele
 • Arbejdsgivere (fx ved arbejdsskadeforsikringer)
 • Repræsentanter/fuldmægtige/mæglere/kontaktpersoner

Formål og retsgrundlag

Vi behandler oplysningerne med henblik på tegning af forsikringer, administration af forsikringsaftaler og kundeforholdet generelt samt risikovurdering i overensstemmelse med persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b) (nødvendig til opfyldelse af en kontrakt) eller litra f) (på grund af GF’s legitime interesser).

Opbevaring

Dine oplysninger opbevares så længe, det er nødvendigt for os at have oplysningerne. Så længe du kan anmelde et erstatningskrav til os, har vi behov for at opbevare oplysninger om dig og hvilke forsikringer, du har tegnet. Derfor beholder vi som udgangspunkt dine police og øvrige relevante oplysninger i 10 år fra policens ophør i overensstemmelse med forældelseslovens regler.

Optagelser af telefonsamtaler opbevares i 6 måneder, hvorefter de slettes.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med skadebehandling

Har du fået en skade, kan vi behandle følgende oplysninger

 • CPR-nummer (såfremt vi ikke allerede har denne oplysning)
 • Navn, adresse, tlf. nr., e-mailadresse (såfremt vi ikke allerede har disse oplysninger)
 • Køn og beskæftigelse (såfremt vi ikke allerede har disse oplysninger)
 • Den skadevoldende handling samt begivenheder indtruffet i forbindelse med skaden (fx rekonstruktion og analyse af et færdselsuheld, politi- og taksatorrapporter)
 • Skadedatoen samt skadens omfang, type og årsag
 • Den forsikrede genstand (fx alder, pris samt yderligere undersøgelser)
 • Den person, der er kommet til skade (fx oplysninger om helbred, sygdom, løn, beskæftigelse samt øvrige relevante økonomiske og sociale forhold)
 • Evt. foto og videooptagelser af skaden

Vi kan til brug for oplysning af skadesagen indhente oplysninger fra følgende kilder:

 • Forsikringstager og forsikrede
 • Skadelidte/skadevolder
 • Vidner/modparter
 • Samarbejdspartnere og leverandører fx værksteder, reparatører, forhandlere
 • Behandlere fx læger, speciallæger, tandlæger, psykologer
 • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
 • Offentlige myndigheder fx kommuner og politi
 • Andre forsikringsselskaber (i regressager)
 • Panthavere/leasingselskaber

Det vil fremgå af samtykkeerklæringen, hvem vi specifikt indhenter oplysninger fra i din skadesag. Oplysningerne indhentes for at afdække, om du har krav på erstatning.

Formål og retsgrundlag

Vi behandler oplysningerne for at kunne afgøre skadesagen og opgøre et evt. erstatningskrav, se person-dataforordningens art. 6, stk. 1, litra b) (nødvendigt til opfyldelse af en kontrakt), art. 9, stk. 2, litra g) (for at afgøre om der er et retskrav).

Opbevaring

Dine oplysninger opbevares så længe, det er nødvendigt for os at have oplysningerne. Så længe du kan anmelde en skade til os eller få genoptaget en allerede anlagt skadesag, har vi behov for at opbevare oplysninger om dig og hvilke forsikringer, du har tegnet samt hvilke skader, du har haft. Derfor beholder vi som udgangspunkt dine oplysninger i enten 10 eller 30 år i overensstemmelse med forældelseslovens regler.

Behandling af personoplysninger ved særlige undersøgelser af skadesager

Vi foretager undersøgelser af skadesager for at opdage, forhindre og forebygge forsikringssvindel. Ved undersøgelserne foretages en profilering af dig og dit kundeforhold ved at sammenstille og analysere nogle af de oplysninger, vi har indsamlet om dit kundeforhold, for at vurdere risikoen for svindel i din sag.

I forbindelse med undersøgelserne kan vi indsamle yderligere personoplysninger om dig via offentligt tilgængelige kilder samt åbne profiler på de sociale medier. Vi har en saglig interesse i at behandle disse oplysninger med henblik på at opdage og forhindre forsikringssvindel, se persondataforordningen art. 6. stk. 1, litra f) (legitime interesser) samt art. 9, stk. 2, litra g) (retskrav).

Vi følger brancheforeningen Forsikring & Pensions kodeks om forsikringssvindel.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med statistik og analyser

Formål og retsgrundlag

Vi anvender de indsamlede personoplysninger til rapportering, statistik og analyser med henblik på

 • Forbedring af produkter, ydelser, tilbud og rådgivning
 • Risikostyring/-vurdering, estimering af skaderisiko/-frekvens og lønsomhedsanalyser
 • Optimering af vores forretning, herunder kundeværdianalyser, kundesegmentering, vækst og afgangsanalyser
 • Skadeforebyggelse, kundeloyalitetsprogrammer samt målretning af kommunikation
 • Beregning og fastsættelse af præmier, hensættelser, solvens og reassurance

Når vi behandler personoplysninger til analyser og statistik foretager vi en profilering ved automatisk at sammenstille personoplysninger om dig (fx dine kontaktoplysninger, stilling, alder, husstand, bolig, forsikringsdækninger og skadehistorik) med offentlige tilgængelige oplysninger (fx ejendomsdata fra BBR) og statistiske oplysninger (fx gennemsnitlig indkomst, alder og boligtype for det geografiske område du bor i) med det formål at sammenholde dit estimerede kunde- og skadeforløb mod det faktiske kunde- og skadeforløb samt for at estimere skaderisiko/-udgifter, risiko for afgang, salgs- og mersalgsmuligheder mm.

Vi behandler oplysningerne på baggrund af

 • En retlig forpligtelse jf. persondataforordningen art. 6, stk. 2, litra c), da den finansielle lovgivning (Solvens II mm.) stiller krav til os om forsvarlig virksomhedsdrift og risikostyring
 • Interesseafvejningsreglen jf. art. 6. stk. 1, litra f) da vi har en legitim interesse i at kende og analyse-re risici for skader, kunders adfærd mv.
 • Hensyn til væsentlige samfundsinteresser jf. art. 9, stk. 2, litra g)

Opbevaring

Vi opbevarer oplysningerne så længe, vi er forpligtede hertil efter den finansielle lovgivning.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med markedsføring

Formål og retsgrundlag

Vi kan behandle følgende personoplysninger om dig til brug for markedsføring

 • Kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer og mailadresse)
 • Tilknytning til samarbejdspartner
 • Generelle oplysninger om dit kundeforhold (fx hvilke typer af forsikringer, du har tegnet, oplysninger om vores tidligere kontakt med dig)
 • Cookiedata, adfærdsdata samt søgehistorik indsamlet på internettet og ved brug af vores hjemmeside og services (fx hvad du har søgt på og hvor længe du har været på siden) (du kan se vores cookiepolitik på vores hjemmeside)

Når vi behandler personoplysninger til markedsføringsmæssige formål kan vi foretage en profilering ved at sammenstille personoplysninger om dig (fx dine kontaktoplysninger, cookiedata og søgehistorik) med offentlige tilgængelige oplysninger (fx ejendomsdata fra BBR) og/eller statistiske oplysninger (fx gennemsnit-lig indkomst, alder og boligtype for det geografiske område du bor i). Formålet med dette er at kunne mål-rette markedsføringen over for dig.

Oplysningerne behandles med hjemmel i persondataforordningens art. 6. stk. 1, litra f), da behandling af personoplysninger til markedsføring er en saglig interesse for GF

Opbevaring

Vi opbevarer dine oplysninger i den periode, hvor oplysningerne anvendes til markedsføring. Når oplysningerne ikke længere anvendes til dette formål, slettes de senest efter 1 år.

Indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger til brug for markedsføring. Kontakt persondata@gfforsikring.dk, hvis du ønsker at gøre indsigelse.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med automatiske afgørelser

Formål og retsgrundlag I nogle situationer træffer vi afgørelser, der alene beror på automatisk behandling, herunder profilering og som har retsvirkning for dig jf. persondataforordningens art. 22. Når der træffes automatiske afgørelser, sker behandlingen uden menneskelig indgriben, det er i disse sager en algoritme eller definerede regler i vores systemer, der træffer afgørelse i din sag.

Formålet med automatiske afgørelser er at sikre dig digitale selvbetjeningsmuligheder, således at du kan købe en forsikring eller få behandlet en skade døgnet rundt. Personoplysningerne behandles jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b), art. 9, stk. 2, litra f) samt art. 22, stk. 2, litra a), da de er nødvendige for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt.

Onlinekøb

Når du køber en forsikring på vores hjemmeside eller får beregnet en pris, vil en automatisk prissætning ligge til grund for den pris, du tilbydes. Prisen beregnes på baggrund af de oplysninger, du afgiver om fx ejendom, bopæl, biltype, antal kørte kilometer, alder og beskæftigelse. Disse oplysninger vil ligge til grund for en automatisk vurdering af din risiko for forskellige typer af skader – jo højere/lavere vi vurderer, at risikoen for skader er, jo højere/lavere vil den beregnede pris for din forsikring blive. Hvis dine risikooplysninger ikke kan vurderes automatisk, vil du blive henvist til at kontakte os for at få et tilbud eller købe en forsikring.

Skadebehandling

Når du anmelder en skade via vores digitale skadeanmeldelse, foretages der i visse skadesager en automatisk vurdering af din skadesag og evt. udbetaling af erstatningskrav. I de tilfælde, hvor der sker en automatisk behandling, vil sagen blive afgjort på baggrund af de oplysninger, du afgiver om skaden, sammenholdt med dine dækninger og vilkår samt dit øvrige kundeforhold, herunder antal skader. I de tilfælde, hvor din sag ikke kan behandles automatisk fx på grund skadens omfang, manglende oplysninger eller dit kunde-forhold, vil din sag blive behandlet af en skademedarbejder.

Du kan til enhver tid kontakte os og fremlægge dine synspunkter vedr. den tilbudte pris eller afgørelsen i din skadedag, samt hvis du ønsker en forklaring på afgørelsen eller vil bestride resultatet af den automatiske afgørelse.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med deltagelse i en kunde-/tilfredshedsundersøgelse, konkurrence eller deltagelse i vores kundepanel

Har du deltaget i en af vores undersøgelser eller er du medlem af vores kundepanel, kan vi behandle nedenstående oplysninger om dig

 • Navn, mailadresse, alder, køn, uddannelsesniveau, boligtype, civilstand
 • Øvrige oplysninger, du har angivet i besvarelsen af undersøgelsen

Formål og retsgrundlag

Oplysningerne behandles til følgende formål

 • Test af aktiviteter og tiltag
 • Holdninger til aktuelle emner
 • Måling af kundeloyalitet og tilfredshed
 • Forbedring af kundeservice
 • Reducering af kundeafgang
 • Forbedring af produkter og kundeservice

Oplysningerne behandles i overensstemmelse med persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra f), da vi har legitime interesser i at behandle oplysninger med henblik på at forbedre og optimere processer, produkter mv.

Opbevaring

Besvarelser opbevares i 6-12 måneder, hvorefter de slettes.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med Facebookside

Når du besøger vores Facebookside indsamler Facebook almindelige personoplysninger om dig.

Oplysningerne indsamles ved, at Facebook gemmer cookies på din enhed. Cookiesene virker i to år, medmindre du sletter dem.

Facebook anvender oplysningerne til at forbedre sit reklamesystem samt tilpasning af vores facebookprofil.

GF og Facebook er fælles dataansvarlige for behandlingen af disse personoplysninger. Du kan derfor udøve dine rettigheder overfor både os og Facebook.

Modtagere og kategorier af modtagere af personoplysninger

Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed tavshedspligt om dit kundeforhold. Der er dog nogle situationer, hvor dine oplysninger lovligt kan videregives (hvor det er nødvendigt fx af hensyn til administration af forsikringsaftalen, behandling af din sag/skade, fordi vi er retligt forpligtede hertil eller med dit samtykke):

Vi kan videregive oplysninger til:

 • Andre forsikringsselskaber, GF-forsikringsklubber og samarbejdspartnere, som giver dig ret til rabatter og fordele
 • DMR (Det Digitale Motorregister)
 • KMD (ved brug af NemKonto)
 • Nets (i forbindelse med betaling via Betalingsservice)
 • DFIM (Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring)
 • Inkassobureauer og kreditoplysningsbureauer samt øvrige advarselsregistre
 • Offentlige myndigheder fx kommuner, politi og SKAT
 • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
 • Advokater, ankenævn og andre klageinstanser samt domstole
 • Andre forsikringsselskaber (i regressager)
 • Panthavere og leasingselskaber
 • Samarbejdspartnere og leverandører, som assisterer os med A) Administration og opfyldelsen af forsikringsaftalen B) Behandlingen af skadesager fx håndværkere, værksteder, reparatører, forhandlere, skadeservicefirmaer, eksterne konsulenter, herunder læger, tandlæger, psykologer, socialrådgivere mv.

Overførsel til lande uden for EU

Vi overfører ikke dine oplysninger til modtagere uden for EU/EØS.

Vi har brug for nogle oplysninger om dig

For at vi kan indgå en forsikringsaftale med dig, er der nogle oplysninger, der er nødvendige for os at have.

Når du tegner en forsikring eller får et tilbud, vil vi bl.a. bede om dit samtykke til at behandle dit CPR-nummer. Vi anvender det til disse formål:

 • Til at indhente oplysninger fra CPR-registret om dit navn og adresse og evt. medforsikrede
 • Til udveksling af oplysninger med offentlige myndigheder og andre forsikringsselskaber
 • Til generel administration af dit kundeforhold, fx oprettelse af Betalingsserviceaftale og udbetaling via NemKonto

Det er også nødvendigt for os at have dit samtykke til at kunne udveksle oplysninger mellem os og din lokale GF-forsikringsklub. Dette er nødvendigt for, at forsikringsklubben kan servicere og rådgive dig, administrere dit kundeforhold samt sikre dig din andel af overskudsdelingen.

Endelig er det nødvendigt for os at have dit samtykke til at indhente oplysninger om din skadehistorik mv. hos dit nuværende/tidligere forsikringsselskab, idet det er en forudsætning for at kunne risikovurdere dit kundeforhold.

Såfremt du ikke ønsker at give disse samtykker eller du tilbagekalder et afgivet samtykke, kan det få indflydelse på, om du kan forsikres/fortsat kan forsikres i GF eller hvilken pris, vi kan tilbyde dig.

Du kan læse om vores særlige struktur og forsikringsklubberne her, og du kan læse om forsikringsklubbens behandling af personoplysninger på klubbens hjemmeside.

Dine rettigheder

Du har nogle rettigheder ifølge persondatalovgivningen:

Ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Retten til at blive slettet

Du har i visse tilfælde ret til at få slettet personoplysninger om dig inden vores almindelige slettefrister, som er beskrevet ovenfor.

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til i visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Begrænses behandlingen, må dine personoplysninger kun behandles med dit samtykke eller med henblik på at afklare et retskrav.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har ret at få de oplysninger, du har afgivet til os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og fx få dem overført til et andet forsikringsselskab.

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger

a) Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring

b) Du har ret til af grunde der vedrører din særlige situation at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, herunder profilering, der baseres på persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra e) og f)

Ret til at trække samtykke tilbage

Trækker du dit samtykke tilbage, stopper vi fremadrettet med at behandle de personoplysninger, der behandles på baggrund af samtykket. Din tilbagetrækning gælder kun de oplysninger, vi behandler på grundlag af samtykke jf. art. 6, stk. 1, litra a), og ikke de oplysninger vi behandler på andre juridiske behandlingsgrundlag, som er nævnt i denne persondatapolitik.

Du har mulighed for at klage

Du har ret til at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K

Kontaktoplysninger og Data Protection Officer

GF Forsikring a/s
Jernbanevej 65
5210 Odense C
Tlf.nr. 70 13 80 80
Cvr nr. 26231418

Du kan kontakte vores Data Protection Officer på persondata@gfforsikring.dk

Opdateret den 16. januar 2020